วัตถุประสงค์

   มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ International Health Policy Program Foundation  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ และการพัฒนาระบบสุขภาพ
  • เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของสถาบัน และบุคคลในด้านการวิจัยระบบสาธารณสุข และการพัฒนานโยบายทางสุขภาพ
  • เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสุขภาพ
  • เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพ และระบบสาธารณสุข
  • เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆในการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 •  

พันธกิจของเรา

  • พัฒนาความเข้มแข็งของนักวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
  • วิจัยนโยบายและระบบสุขภาพที่สำคัญและสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของประเทศและสากล
  • ผลักดันการตัดสินใจทางนโยบาย โดยใช้หลักฐานทางวิชาการ